Razpis volitev v svete KS v Občini Divača

datum: 27.07.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi  110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17)  in 70. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15 in 55/17)

 

  

RAZPISUJEM redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti  na območju Občine Divača

 

I.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti  Barka, Divača, Dolnje Ležeče, Misliče, Senožeče in Vreme se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

II.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

III.

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

IV.

Ta razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) ter na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnosti v Občini Divača.

 

  Številka:   041-0007/2018-1

Divača,     23.7.2018

 

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Razpis volitev v svete KS na območju Občine Divača