Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest

datum: 10.08.2018

kategorija: Razpisi

 Občina Divača na podlagi Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11) objavlja

 

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest 

 

1. Naziv in sedež koncedenta: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

2. Predmet javnega razpisa: postopek podelitve koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.

3. Vrsta postopka: javni razpis se izvaja skladno z določili Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11), ki je hkrati koncesijski akt, Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06) in ob uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 18/14; v nadaljevanju: ZJN-3) kot konkurenčni postopek s pogajanji.

4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let od podpisa koncesijske pogodbe.

5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani Občine Divača (www.divaca.si).

6. Način, čas in kraj oddaje prijav Kandidati morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Rok za predložitev prijave je najkasneje do 11. 9. 2018 do 9. ure

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21 9. 2018 do 9.00. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

7. Dodatna pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije Kandidati lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo koncedentu zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila koncedent ni dolžan odgovoriti. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 30. 8. 2018 do 10. ure. Za podajanje informacij med razpisom je pri koncedentu zadolžen Iztok Felicjan, ki bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega razpisa. Vse spremembe javnega razpisa bodo objavljene na istem mestu kot pojasnila razpisne dokumentacije.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe Merilo »ekonomsko najugodnejše ponudbe« za izbor koncesionarja zajema naslednja podmerila:

             a) Skupna ponudbena cena (75 točk)

             b) Ustreznost sredstev, opreme ter kadrovska usposobljenost (14 točk)

             c) Dosedanje izkušnje (8 točk)

             d) Stopnja upoštevanja indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih po prvem letu trajanja koncesijske pogodbe (3 točke)

9. Faze postopka

Prva faza: priznanje sposobnosti V okviru te faze bo koncedent izvedel javno odpiranje prispelih prijav. Po javnem odpiranju prijav bo koncedent preveril prejete prijave. Na pogajanja bo koncedent povabil vse kandidate, ki bodo predložili prijavo, pri kateri ne bo izpolnjenih razlogov za izključtev, ki bo izpolnjevala vse pogoje za priznanje sposobnosti in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije. O tem, kateri kandidati so bili uvrščeni v pogajanja, bo koncedent odločil s sklepom o priznanju sposobnosti, ki ga bo objavil na Portalu javnih naročil in zoper katerega bodo kandidati lahko uveljavljali pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1 in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Druga faza: pogajanja Kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, bodo povabljeni na ustna pogajanja, v okviru katerih bo usklajen predlog načina obračuna ter oblikovanje končnega povabila k oddaji ponudb z usklajenim vzorcem koncesijske pogodbe s prilogami.

Tretja faza: oddaja končnih pisnih zavezujočih ponudb Koncedent si pridržuje pravico, da v tretji fazi od kandidatov zahteva predložitev zavarovanja resnosti ponudb.

10. Ostale zahteve koncedenta: vsi ostali podatki in zahteve koncedenta, ki niso navedeni v tej objavi, so razvidni iz razpisne dokumentacije.

 

Javno odpiranje PRIJAV

 

Odpiranje prijav v informacijskem sistemu e-JN ni javno. Naročnik bo po javnem odpiranju vse kandidate obvestil o tem, kateri kandidati so oddali prijavo, in sicer na elektronsko pošto, navedeno v obrazcu PRIJAVA.

 

 

št. 430-0050/2017-2

Datum: 10.8.2018    

 

Županja Občina Divača

Alenka Štrucl Dovgan   

 

 

NAVODILA - ČISTOPIS_10.9.2018

 

Objava na portalu javnih naročil

Objava razpisa v Uradnem listu 55/2018

Objava EJN

Razpisna dokumentacija