Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači

datum: 10.08.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo za urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači.

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24. 8. 2018 do 9.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 8. 2018 ob 9.05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

 

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave JN005587/2018-W01

Povezava do objave:  http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=270856

 Razpisna dokumentacija

Popis del

Grafične priloge

 

14.8.2018 - Grafični detajli:

Jasek s podzemnim hidrantom

Vodomerni jasek z garnituro