Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači

datum: 12.09.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo za urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači.

 Podatki in naslov naročnika:  Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, Davčna številka: 5882974000

 Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe.

 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20. 9. 2018 do 9.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 9. 2018 ob 9.05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave JN006314/2018-W01

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=274180

 

Razpisna dokumentacija

Popis del

 

Grafične priloge

 

ESPD obrazec

navodila za uporabo EJN

 

Občina Divača

Alenka Štrucl Dovgan

županja