Pogoji-plakatna mesta med volilno kampanjo za lokalne volitve 2018

datum: 18.09.2018

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja POGOJE za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 - volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača, ki bodo 18. novembra 2018.

 

 

Na podlagi 8. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) objavlja občina Divača

 

 POGOJE

za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo  za lokalne volitve 2018  - volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača, ki bodo 18. novembra 2018

 

1.      V času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev 2018 - volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača, ki bodo 18. novembra 2018, so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Divača zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta.

Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja po eno plakatno mesto na treh lokacijah s plakatno površino 1m x 0,70 m.

 Žrebanje plakatnih mest opravi Občinska uprava Občine Divača.

 1.1. Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:

-          v naselju Divača na parkirnem prostoru pred knjižnico,

-          v naselju Senožeče pri avtobusni postaji,

-          v naselju Vremski Britof pri športnem igrišču.

 1.2.      Na drugih lokacijah je možno plakatiranje v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v  občini Divača (Uradni list RS, št. 102/07). Te lokacije so:

-          naselje Divača (2 panoja),

-          naselje Senožeče (2 panoja),

-          naselje Dolenja vas (1 pano),

-          naselje Vremski Britof  (1 pano),

-          odcep za naselje Zavrhek (1 pano),

-          postavitev lastnih panojev na javnih površinah je možno s predhodno prijavo taksnega predmeta občinski upravi Občine Divača v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v  občini Divača (Uradni list RS, št. 102/07).

 1.3.      Na drugih lokacijah – plakatiranje zunaj plakatnih mest iz točke 1.1 in 1.2 je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

  2.      Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z oznako »Ne odpiraj - Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih – lokalne volitve 2018« morajo organizatorji volilne kampanje oddati najkasneje do petka 19. oktobra 2018 do 12.00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača. Občina Divača bo štela za veljavne tudi vloge strank, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si.

 3.      Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na žrebanju v  petek 19. oktobra 2018 ob 13.00. uri, v prostorih občine Divača.

Organizatorji volilne kampanje morajo določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo Občine Divača najkasneje do 19. oktobra 2018.

Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Občina Divača ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod točko  1.1., v primeru prostih panojev pa se jim lahko dodelijo plakatna mesta na navedenih lokacijah po vrstnem redu prispetja vlog.

 4.      Postavitev panojev in plakatiranje na mestih pod točko 1.2. opravlja podjetje Amicus d.o.o., Planina 3, Kranj (tel: 01 - 722 54 30) v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v  občini Divača  in pogodbo o trženju plakatnih panojev na območju občine Divača.

 5.      Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez prijave (zadnja alinea 1.2) oziroma soglasja (točka 1.3), lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja in organizatorja v skladu z Odlokom o odmeri komunalnih taks v  občini Divača kaznuje.

 6.      Za postavitev transparentov, za katere so potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi za to pristojni organ.

 7.      V skladu s 3. točko 24. člena Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 103/07) je prepovedano obešati ali pritrjevati obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa ali na grmovnice.

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.

 8.      Organizatorji volilne kampanje so dolžni najkasneje 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. Po poteku tega roka lahko Medobčinski inšpektorat in redarstvo odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu z določili ZVRK. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.

 9.      V primeru, da do roka, navedenega v 2. točki teh pogojev, na Občino Divača ne prispe nobena zahteva za plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih, Občina Divača ni dolžna zagotoviti postavitve panojev za brezplačno plakatiranje.

 

 

Številka: 041-0008/2018-4

Divača,   18.09.2018                                                      

 

Županja  občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Pogoji