Javni razpis za delovno mesto Hišnik V (m/ž)

datum: 15.10.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF) ter 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013, v nadaljevanju: ZDR-1), županja Občine Divača objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

 

 

HIŠNIK  V  (šifra delovnega mesta: J035025)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisis področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna ali  srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,
 • obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Power Point)
 • veljaven vozniški izpit B kategorije
 • izpit za delo z motorno žago

 Zaželeno je znanje vsaj enega tujega jezika.

 Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

 

 Opis del in nalog delovnega mesta:

 • opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav,
 • opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi ter obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih,
 • urejanje in vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, poti, stez,.., za katera Občina nima sklenjene koncesijske pogodbe oz. pogodbe o upravljanju -  dela kot npr. čiščenje odtokov, čiščenje talnih požiralnikov, nasipavanje gramoza na makadamskih površinah,…
 • sajenje, urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin na javnih površinah  (parkirišča, trgi, zelene površine, športna infrastruktura…), za vzdrževanje katerih Občina nima sklenjene koncesijske pogodbe oz. pogodbe o upravljanju,
 • urejanje in vzdrževanje kolesarskih poti in tematskih poti v občini ter pomoč pri urejanju novih kolesarskih poti,
 • urejanje in vzdrževanje zelenic, cvetličnih gredic, za katera Občina nima sklenjene koncesijske pogodbe oz. pogodbe o upravljanju,
 • opozarjanje lastnikov psov glede skrbi za živali pri zadrževanju na javnih površinah in pomoč  redarski službi, 
 • pomoč pri odstranjevanju alergenih rastlinskih plevelov,
 • vzdrževanje opreme v parkih, na javnih igriščih - igrala, različne ograje, suhozidi, zidi, …
 • pomoč pri pripravi in izvedbi kulturnih in drugih dogodkov v Občini Divača,
 • vzdrževanje klopi in miz ter ostale opreme za prireditve v lasti Občine Divača,
 • opravljanje ostalih del po navodilu direktorja občinske uprave oz. župana

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1.  izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti     razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih     delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Hišnik V« na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Občine Divača.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@divaca.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05-7310 930, pri direktorju občinske uprave Iztoku Felicjanu.

 V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Razpis

Obrazec za prijavo

 

ŽUPANJA OBČINE DIVAČA

ALENKA  ŠTRUCL  DOVGAN