JAVNI POZIV na tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja

datum: 18.01.2019

kategorija: Razpisi

 Javni poziv 

Na podlagi Odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana, sprejetem v letih 2007 in 2008 v 5-ih občinah (Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana) in 2. člena tega odloka,  Zavod za šport turizem in prosti čas Sežana  Kosovelova 1c  6210 Sežana    objavlja: 

 

JAVNI POZIV NA TEČAJ STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA

na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana

 

1. Izvajalec javnega poziva:

Izvajalec javnega poziva je Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju: Zavod ŠTIP Sežana). Javni poziv se izvaja v okviru nalog Programa dela TIC-a Sežana 2019.  

2. Predmet javnega poziva:

Predmet javnega poziva je vključitev 25–40 oseb v program usposabljanja za lokalne turistične vodnike na turističnem območju petih kraško-brkinskih občin (Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana).  

3. Namen in cilji poziva:

Namen programa je usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov za strokovno vodenje obiskovalcev na območju petih kraško-brkinskih občin.  

Cilj poziva je oblikovati nabor kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v usposabljanje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na območju petih občin.

Usposabljanje se zaključi s preizkusom strokovnega znanja (teoretični in praktični del) iz programa turističnega vodenja na območju petih občin, čemur sledi vpis v register turističnih vodnikov za območje občin in pridobitev vodniške izkaznice.  

Pogoji prijave: prijavijo se lahko kandidati, ki imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe in pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe.  

Kandidati morajo izpolniti prijavni obrazec (Obrazec št. 1). S podpisano izjavo kandidati potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli kandidata lahko Zavod ŠTIP Sežana zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.  

V kolikor kandidat ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega poziva, bo takšna vloga zavrnjena.  

4. Pogoji za opravljanje preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika:

Po izvedenem programu usposabljanja, navedenega v 5. točki, se izvede preizkus znanja.  

Preizkus znanja obsega:

1. pisni preizkus znanja iz vsebinskih sklopov predavanj in

2. praktični del vodenja kot demonstracija pred izpitno komisijo – samostojno strokovno vodenje na avtobusu.   K izpitu lahko pristopijo vsi kandidati, ki so poslušali najmanj 75 % vsebin iz programa usposabljanja.

.

.

.

9. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru:

Prijave (Obrazec št. 1) lahko oddate osebno na sedežu TIC-a Sežana, Partizanska 4 (pritličje), 6210 Sežana, najkasneje do 7. 2. 2019 do 16.00 ure ali pošljete po e-pošti (tic.sezana@visitkras.info) ali po pošti na naslov: TIC Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana (velja poštni žig tistega dne).  

Zadnji rok za oddajo prijav: 7. 2. 2019 (osebna dostava, po pošti, po e-pošti).  

Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.  

Pridržujemo si pravico do predhodnega zaprtja javnega razpisa v primeru zadostnega števila prijav (do 40 udeležencev, ki ustrezajo pogojem razpisa).  

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.  

Odpiranje vlog ni javno. Pregledale se bodo samo v roku oddane, pravilno izpolnjene prijavnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja. Posamezne vloge se bodo odpirale in pregledale v roku petih (5) dni po prispetju na elektronski naslov, osebni dostavi ali navadni pošti. Prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva, se bo pisno obvestilo po elektronski pošti o vključenosti v program strokovnega usposabljanja.  

Najkasneje do 12. 2. 2019 bo znano končno število udeležencev za program usposabljanja za lokalne turistične vodnike.  

10. Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka do vključno 7. 2. 2019 med 8.00 in 16.00 uro po telefonu na 05 731 01 28 ali 031 744 235 oz. po elektronski pošti na .  

Razpisna dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani www.visitkras.info in na sedežu TIC-a Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana.  

11. Razpisna dokumentacija:

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec, ki mora biti v celoti izpolnjen in je sestavni del vloge:

Obrazec št. 1: Prijava prijavitelja

 

Javni poziv - v celoti - dokumentacija

Obrazec št. 1: Prijava prijavitelja