JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2019

datum: 08.04.2019

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2019  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača, Občina Divača objavlja 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2019

 

PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2019, postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva -14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju turizma v občini Divača.

 Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

 Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:

 • izobraževalne vsebine splošnega pomena,
 • predstavitev in promocija dejavnosti društva ter območja delovanja,
 • organizacija večjih prireditev,
 • so-organizacija prireditev in predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
 • materialni stroški vezani na izvedbo programa,
 • ne-programski stroški,
 • informativne in promocijske dejavnosti,
 • druge izredne aktivnosti.

 

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:  

 • profitni oz. pridobitni programi društev,
 • stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
 • stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju. 

ZADNJI ROK za predložitev prijav je 10.05.2019.

POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis "NE ODPIRAJ – Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2019".

 Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

  

Celoten razpisUradni list RS, št. 22 z dne 05.05.2019 stran 671 

Prijavni obrazec

 

Številka: 410-0004/2019-5

Datum:     01.04.2019

 

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan