JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2019

datum: 08.04.2019

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/14 in 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2019, Občina Divača objavlja

  

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2019

  

 NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:

-        sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in

-        sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

 

ROK za predložitev vlog je:  do 20.05.2019 do 12.00 ure.

 

PRIJAVA:

Vlagatelji se prijavijo na javni razpis s pomočjo obrazca "Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2019". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: http://www.divaca.si.

 Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis:

NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019 – SAMOZAPOSLITEV (če gre za samozaposlitev)

oz.

NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019 – NOVA ZAPOSLITEV (če gre za zaposlitev brezposelne osebe)

 Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

DODATNE INFORMACIJE v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

 

Celotno besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija - samozaposlitev

Razpisna dokumentacija - nova zaposlitev v letu 2019

 

Objava: Uradni list RS, št. 22 z dne 05.04.2019 stran 659

 

Številka: 410-0001/2019-4

Datum:     25.03.2019

 

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan