JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za leto 2019

datum: 08.04.2019

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2016 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Občina Divača

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za leto 2019

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči  »de minimis«.

 

ROK  IN NAČIN PRIJAVE:

Vlogo - prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – SKUPINSKE IZJEME«  ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – DE MINIMIS« vložijo prijavitelji na naslov:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

  Rok za vložitev vlog:

Vloge je potrebno poslati na občino Divača v roku 2 tednov od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Divača ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.

 Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.

 

DODATNE INFORMACIJE

Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača ali na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.

 Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol tel. št. 05/7310-938.

 

Številka: 410-0002/2019-4

 Datum: 25. 03. 2019

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Besedilo razpisaUradni list 22/2019

Razpisna dokumentacija - mehanizacija

Razpisna dokumentacija - prevozi

Razpisna dokumentacija - pašniki