Direktorja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (m/ž)

datum: 18.04.2019

kategorija: Razpisi

 Svet zavoda Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« (Uradni list RS št. 124/2004 in 33/16) in v skladu z 20. členom Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, objavlja javni razpis za delovno mesto:

 

Direktorja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  1. da so državljani Republike Slovenije,
  2. da imajo univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo,
  3. da imajo najmanj štiri leta delovnih izkušenj, za katere je zahtevana univerzitetna ali visokošolska izobrazba,

Kandidati morajo v postopku prijave na razpis predložiti predlog vodenja in razvoja zavoda ter kratek življenjepis s kvalifikacijami in natančnimi opisi del in nalog, ki so jih opravljali.  

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene, komunikacijske sposobnosti ter poznavanje področja dela, za katerega kandidirajo. Prednost pri izbiri bo imel kandidat z dokazili o strokovni usposobljenosti za opravljanje svetovanj s področja podjetništva in projektnega managementa ter usposobljenost za izvajanje sistema SPOT oz. e-Vem.  

S kandidati, katerih prijave bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje, bodo opravljeni ustni razgovori. Razpisna komisija lahko kandidate tudi pisno preizkusi v poznavanju lokalne samouprave, regionalne politike in EU skladov.  

Kandidati svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pod točko: 1, 2, in 3 skupaj z zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Ovojnica mora biti označena z napisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja ORA Krasa in Brkinov«. Rok za prijavo je do vključno 06. 05. 2019 (velja datum poštnega žiga). Obravnavane bodo samo pravočasne, ustrezno označene in po pošti priporočeno poslane prijave. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni.  

Kandidat bo imenovan, ko bo k njegovemu imenovanju na osnovi predloga Sveta zavoda pridobljeno soglasje občin ustanoviteljic. Kandidat bo imenovan za mandatno obdobje petih let. Neizbrani kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni od dne, ko bo Svet zavoda kandidata predlagal občinam ustanoviteljicam.  

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je g. Peter Boršič na tel. št. 041/ 729 690, vsak delovnik med 11. in 12. uro.  

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.    

 

Predsednik Sveta zavoda

Peter Boršič 

Sežana, dne 16. 04. 2019  

 

Razpis