Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 03.04.2019

kategorija: Razpisi

 Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) občina Divača objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 Predmet namere za sklenitev neposredne pogodbe je prodaja zemljišča parcela št. 2641/2, k.o. 2441 – Dolenja vas, v izmeri 156  m², ID 6935216.

 Izhodiščna cena za nepremičnino znaša 3.993,60 € (neto).

 Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od dne objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu.

 V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Divača.

 Kupnino po prodajni pogodbi bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 Občina Divača si pridržuje pravico, da do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi postopek oddaje, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 05/731 09 30 (Iztok Felicjan) ali preko e-pošte: obcina@divaca.si.

   

Številka:  478-0020/2018-08

Datum:    03.04.3019                                           

 

Občina Divača

 županja

 Alenka Štrucl Dovgan 

 

Namera