Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 09.08.2019

kategorija: Razpisi

 Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) občina Divača objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Predmet namere za sklenitev neposredne pogodbe je prodaja zemljišča parcela št. 466/20,  k.o. 2452 – Divača, v izmeri 113  m², ID 6937053 in zemljišče parcela št. 466/19,  k.o. 2452 – Divača, v izmeri 16  m², ID 6937051.

Izhodiščna cena za nepremičnini znaša 3.600,00 € (neto). Nepremičnini se prodajata skupaj.

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od dne objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu.

V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Divača.

Kupnino po prodajni pogodbi bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Občina Divača si pridržuje pravico, da do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi postopek oddaje, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 05/731 09 30 (Iztok Felicjan) ali preko e-pošte: obcina@divaca.si.

 

Številka:  478-0049/2018-18

Datum:    9.08.2019

 

Občina Divača

županja

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Namera