JAVNI RAZPIS - PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

datum: 09.12.2019

kategorija: Razpisi

Javni razpis 

»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v petek, 6.12.2019 v Uradnem listu RS, št. 73/2019 objavilo Javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«.

 V kolikor bi se odločili za prijavo vam v Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov lahko nudimo pomoč pri prijavi na razpis.

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

 Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po SKD 2008:

-          55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),

-          55.201 (počitniški domovi in letovišča),

-          55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),

-          55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),

-          56.101 (restavracije in gostilne).

 Na javni razpis se lahko prijavijo MSP s celotnega območja kohezijske regije Vzhodna Slovenija in obmejnega problemskega območja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, v katerega spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje-Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren-Kostanjevica, Preddvor, Renče-Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

 Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo ukrepov za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v turističnih kapacitetah, ki so na upravičenem območju.

 Upravičene turistične kapacitete so nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov ter restavracije in gostilne, urejene v skladu s 27. in 28. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14 in 35/17), ki imajo uporabno dovoljenje za restavracijo oziroma gostilno.

 

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,

2. stroški informiranja in komuniciranja,

3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Roki za prijavo na javni razpis:

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

- rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,

- rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,

- rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

 

Operacija mora biti zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 9. 2022.

 Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije znaša 70% in lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.

 Ob prijavi na razpis je potrebno priložiti Energetsko izkaznico stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov. V kolikor je le ta izdelana od objave razpisa je upravičen strošek na razpisu.

 

Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom/operacijo.

 Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

 Za dodatne storitve svetovanja, vezano na pripravo dokumentacije razpisa in izdelavo prijave, so vam na voljo sodelavci ORA Krasa in Brkinov na tel. št. 05 73 44 362.

 

Dolores Kovšca

Svetovalka

 

SPOT svetovanje Obalno - kraške regije

 OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV

Partizanska cesta 4

6210 SEŽANA

Tel: 05 73 44 362,  051 424 532

e-pošta: info@ora.si

 web stran: www.ora.si