Javno naročilo Izgradnja kanalizacijskega omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan in infrastrukture v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan

datum: 13.01.2020

kategorija: Razpisi

Javno naročilo Izgradnja kanalizacijskega omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan in infrastrukture v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan in infrastrukture v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan.

eu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Podatki in naslov naročnika:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Matična številka: 5882974000
Davčna številka: SI 48502502  

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 28. 1. 2020 do 9.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 1. 2020 ob 9.01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 

 

Razpisna dokumentacija  (*.docx)  popravljena 15.1.2020

Popisi del  dopolnjeni 17. 1. 2020 

Narocnik ESPD

PZI načrti - PZI_Izgradnja kanalizacijskega omrezja Betanja-Matavun-Skocjan.zip (velikost: 118MB)

 

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko: JN000105/2020

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko
na URL:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15381

 

Občina Divača
županja
Alenka Štrucl Dovgan