Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 21.01.2020

kategorija: Razpisi

 Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) občina Divača objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Predmet namere za sklenitev neposredne pogodbe je prodaja zemljišča parcela št. 2462  1073/6, v izmeri 11 m², ID 6374741.

Izhodiščna cena za nepremičnino znaša   132,00 € (neto).

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od dne objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki.

Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu.

V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Divača.

Kupnino po prodajni pogodbi bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Občina Divača si pridržuje pravico, da do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi postopek oddaje, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 05/731 09 30 (Iztok Felicjan) ali preko e-pošte: obcina@divaca.si.

 

Številka:  478-0001/2020-5

Datum:    21.1.2020     

 

Občina Divača

županja

Alenka Štrucl Dovgan

 

Namera