Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostra za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača

datum: 30.01.2020

kategorija: Razpisi

Občina Divača pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 2, zato poziva zainteresirane lastnike zemljišč ter druge pravne in fizične osebe, da posredujejo svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora, in sicer do 3. aprila 2020.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, skenirano po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si (v zadevi navedite: »pobuda OPN«) ali pobudo oddate v sprejemni pisarni Občine Divača.

Za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu se ob vložitvi pobude zaračuna taksa v skladu z Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/18). Višina takse za posamezno pobudo za spremembo osnovne namenske rabe prostora znaša 200,00 EUR, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 100,00 EUR. Za spremembo namenske rabe v primarno rabo (v gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se takse ne plača.

Več informacij v pripetem javnem pozivu.

javni poziv