Javni natečaj: VIŠJI SVETOVALEC

datum: 03.02.2020

kategorija: Razpisi

 Na podlagi sedmega odstavka 57. člena, 58. in 59. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Divača št. 007-0002/2020-1 z dne 28.1.2020 županja Občine Divača objavlja prosto delovno mesto

 

»VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)« (šifra delovnega mesta: C027010) za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjska stopnja),
 • ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
 • ima znanje uradnega jezika,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo gradbene ali tehnične smeri in izkušnjami na področju gradbeništva ter vodenja projektov oziroma investicij.

 Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

 Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv po 89. členu ZJU, če je opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali se je udeležili priprav na strokovni izpit oziroma usposabljanja za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 Na podlagi 61.a člena ZJU se kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne uvrstijo v izbirni postopek.

 Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če kandidat izpit ima),
 4. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje),
 5. pisno izjavo kandidata, da:   

            a)  je državljan Republike Slovenije, 

            b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,   

             c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Divača pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 5. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

 Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj prednostne pogoje izbire posebej izpostavi.

 Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec«, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, in sicer v roku 10 dni od objave na spletni strani Občine Divača in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@divaca.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je bila oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri oziroma neizbiri uradnika se vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku, izda in vroči sklep. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Divača (http://www.divaca.si).

 Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto Višji svetovalec, na katerem se dela lahko opravlja v nazivih Višji svetovalec I, Višji svetovalec II in Višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv VI. stopnje, Višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 Izbrani kandidat bo na delovnem mestu opravljal naslednje naloge:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela zaposlenih in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 • samostojna priprava gradiv za prijave na razpise za evropska sredstva in druga nepovratna sredstva;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji in vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • pripravljanje občinskih in drugih aktov iz svojega področja;
 • vodenje postopkov javnih naročil;
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil s svojega področja, nadzor in pravočasno izvajanje;
 • sodelovanje in vodenje projektnih skupin in priprava načrtov  realizacije investicij;
 • priprava, usklajevanje in pridobivanje projektnih nalog za planiranje in investicijske dokumentacije za investicije;
 • priprava, usklajevanje in izvajanje  investicij,  pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij;
 • skrb za izvedbo tehničnih pregledov, prevzemov del, predajo uporabnikom;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po pooblastilu ali nalogu direktorja občinske uprave ali župana.

 Dodatne informacije o javnem natečaju in delovnem področju je mogoče dobiti pri Iztoku Felicjanu, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 – 731 09 30 ali po elektronski pošti iztok.felicjan@divaca.si, in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

 V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-0005/2020-2

Datum:   31.1.2020

 

Županja Občine Divača

 Alenka Štrucl Dovgan

 

Celoten razpis- Višji svetovalec