Javni razpis - društva v širšem interesu

datum: 20.04.2020

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZBRANIH IZVAJALCEV PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2020

 

Predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Divača ali se financirajo iz drugih proračunskih postavk v občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju  občine Divača oziroma za občane občine Divača v letu 2020.

 Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje

programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov, investicij.

 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane  priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.

 Glede na razglašeno epidemijo korona virusa Občina Divača naproša vlagatelje, da vloge na Javni razpis POŠILJAJO PREDVSEM PO POŠTI V ZAPRTEM OVITKU na naslov: OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 DIVAČA.   

 Ovitek mora biti označen z navedbo: »ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV 2020 – NE ODPIRAJ«.

 Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 

 V primeru, da vlagatelj želi, skladno z razpisnimi določili, posredovati vlogo na Javni razpis osebno, na sedežu Občine Divača, prosimo, da predhodno pokliče na tel. št. 05 731 09 30 in se dogovori o načinu izročitve in prevzema.

 Hvala za razumevanje.

 Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. 

Objava Javnega razpisa: Uradni list RS št. 54/20, dne 17. 4. 2020.

 

 Županja  občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo

Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16)