JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača za leto 2020

datum: 04.05.2020

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 29/2015 in 12/2018), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača, Občina Divača objavlja

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in  podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača za leto 2020

 1. NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 2. PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2020, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu -11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača.

 Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

 Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:

 • izobraževalne vsebine splošnega pomena,
 • predstavitev in promocija dejavnosti društva / zveze ter območja delovanja,
 • organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
 • izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja, ipd.,
 • druge izredne aktivnosti,
 • materialnih stroškov vezani na izvedbo programa.

 Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:  

 • profitni oz. pridobitni programi društev / zvez,
 • stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
 • stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.

 3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež na območju Občine Divača ali izvajajo svoje programe na območju občine Divača,
 • so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja             kmetijstva oziroma podeželja, gozdarstva, lovstva ali ribištva opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • delujejo na področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva več kot eno leto,
 • opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
 • imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.

 Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2020 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

 4. PREDVIDENA VIŠINA razpisanih sredstev znaša 6.400,00 EUR od tega:

 • 70% v višini 4.480,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja in
 • 30% v višini 1.920,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti s področja gozdarstva, lovstva in ribištva.

     Razdelitev sredstev glede na točkovanje po merilih:

 • za področje kmetijstva in podeželja: za prvi del točkovanja se nameni 3.500,00 EUR, za drugi del točkovanja pa 980,00 EUR sredstev,
 • za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: za prvi del točkovanja se nameni 1.000,00 EUR, za drugi del točkovanja pa 920,00 EUR.

     Način vrednotenja programov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.

 5. OBDOBJE PORABE SREDSTEV: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20.11.2020 podati poročilo o porabi sredstev.

 6. ZADNJI ROK za predložitev prijav je ponedeljek, 22.06.2020.

7. VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača za leto 2020". Vloga mora biti čitljivo izpolnjena, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 8.   RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: javni razpis, obrazložitve k javnemu razpisu, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.

 9.   POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – DRUŠTVA S PODROČJA KMETIJSTVA, PODEŽELJA, GOZDARSTVA, LOVSTVA IN RIBIŠTVA – leto 2020«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

 10. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

 Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter  razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

 11.   IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV

 Upravičencem bosta posredovana sklepa (za prvi in drugi del ocenjevanja) o odobritvi oz. ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev najkasneje v roku 30- dni od dneva oddaje vloge za prvi del točkovanja in najkasneje do 30.11.2020 za drugi del točkovanja. Na sklepa je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.

 Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.

12.   DODATNE INFORMACIJE

 Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

 

Objava: Uradni list RS, št. 61 z dne 30.04.2020

Celotno besedilo razpisa

Prijavni obrazec

 

Številka: 410-0009/2020-2

Datum: 22. 04. 2020

 

Alenka Štrucl Dovgan

Županja občine Divača