JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2020

datum: 04.05.2020

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2020  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača, Občina Divača objavlja 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2020

 

 1. NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 2. PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2020 postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva -14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju turizma v občini Divača.

 Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

 Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:

 •  izobraževalne vsebine splošnega pomena,
 • predstavitev in promocija dejavnosti društva ter območja delovanja,
 • so-organizacija prireditev in predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
 • materialni stroški vezani na izvedbo programa,
 • ne-programski stroški,
 • informativne in promocijske dejavnosti,
 • druge izredne aktivnosti.

 Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:  

 • profitni oz. pridobitni programi društev,
 • stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
 • stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.

 

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež na območju Občine Divača in izvajajo svoje programe na območju občine Divača,
 • so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja             turizma opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • delujejo na področju turizma več kot eno leto,
 • opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
 • imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.

 Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2020 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

 4. PREDVIDENA VIŠINA razpisanih sredstev znaša 12.800,00 EUR od tega je:

 • 10.800,00 EUR namenjenih za redno dejavnost društva (5.800,00 EUR za prvo točkovanje in 5.000,00 EUR za drugo točkovanje) in
 • 2.000,00 EUR za kritje ne-programskih stroškov društva.

Način vrednotenja programov in točkovanje je podrobneje razloženo v prijavnem obrazcu.

 5. OBDOBJE PORABE SREDSTEV: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20.11.2020 podati poročilo o  porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske stroške.

 6. ZADNJI ROK za predložitev prijav je 15. 06. 2020.

7. VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2020". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 8.   RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: javni razpis, pojasnila k razpisu, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.

 9.   POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ – Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2020.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

 10. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

 Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe za redno dejavnosti in ne-programske stroške. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost točke se za redno dejavnost določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Za sofinanciranje ne-programskih stroškov se upošteva strošek izdanega računa.

 Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter  razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

 Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

 11.   IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV

Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oz. ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.

 Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.

 12.   DODATNE INFORMACIJE

 Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

 

Objava:  Uradni list RS, št. 61 z dne 30.04.2020

Celotno besedilo razpisa

Prijavni obrazec

 

Številka: 410-0010/2020-2

Datum: 22. 04. 2020

 

Alenka Štrucl Dovgan

Županja občine Divača