JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2020.

datum: 15.05.2020

kategorija: Razpisi

 V Uradnem listu RS  št. 69/20 z dne  15. 5. 2020 je objavljen  

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2020.

                

Razpisna dokumentacija:

 

 Prijavni obrazci:

NAVODILA IN SPLOŠNI PRIJAVNI OBRAZEC, KI JE OBVEZEN ZA VSE PRIJAVITELJE, ki boste prijavili svoje programe na javni razpis 

 1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
 2. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
 3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
 4. KAKOVOSTNI ŠPORT
 5. VRHUNSKI ŠPORT
 6. ŠPORT INVALIDOV
 7. ŠPORTNA REKREACIJA
 8. ŠPORT STAREJŠIH
 9. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE (NEPROGRAMSKI STROŠKI)
 10. RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU (USPOSABLJANJE KADROV)
 11. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  

  

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane  priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 DIVAČA;  ovitek mora biti označen z navedbo: »NE ODPIRAJ - RAZPIS ŠPORT 2020«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

 Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. 

Objava Javnega razpisa: Uradni list RS št. 69/20, dne 15. 5. 2020

 V primeru, da vlagatelj želi, skladno z razpisnimi določili, posredovati vlogo na Javni razpis osebno, na sedežu Občine Divača, prosimo, da predhodno pokliče na tel. št. 05 731 09 30 in se dogovori o načinu izročitve in prevzema.