Javno naročilo gradnje »Večnamenski objekt v Divači«

datum: 28.05.2020

kategorija: Razpisi

 ZNAKI

Javno naročilo gradnje »Večnamenski objekt v Divači« - POVABILO K SODELOVANJU

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo gradnje »Večnamenski objekt v Divači«.

 

Podatki in naslov naročnika:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,  6215 Divača

Davčna številka: 5882974000

  

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe in veljavno zakonodajo.

 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 11. 6. 2020 do 9.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 6. 2020 ob 9.01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

 Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

 

 Razpisna dokumentacija

Načrti:

 

Popravljena oz. dopolnjena razpisna dokumentacija 2.6.2020:  Razpisna dokumentacija ,  Shema-detajl drsnih vrat

 

Občina Divača

županja

Alenka Štrucl Dovgan