Javni natečaj: DELOVODJA V

datum: 20.07.2020

kategorija: Razpisi

 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest št. 007-0002/2020-1 z dne 28.1.2020 županja Občine Divača objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

 

Delovodja V (m/ž)  (šifra delovnega mesta: J035007)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali srednji splošni izobrazbi,
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • veljaven vozniški izpit B kategorije

 Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami iz področja dela, ki je razvidno iz opisa del in nalog delovnega mesta.

 Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

 Opis del in nalog delovnega mesta:

 • urejanje okolice in objektov, opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav,
 • opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi,
 • obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih,
 • urejanje in vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, poti, stez,..  - dela kot npr. čiščenje odtokov, čiščenje talnih požiralnikov, nasipavanje gramoza na makadamskih površinah,…
 • urejanje in vzdrževanje zelenic, cvetličnih gredic, za katera Občina nima sklenjene koncesijske pogodbe oz. pogodbe o upravljanju,
 • opozarjanje lastnikov psov glede skrbi za živali pri zadrževanju na javnih površinah in pomoč  redarski službi, 
 • pomoč pri odstranjevanju alergenih rastlinskih plevelov, vzdrževanje opreme v parkih, na javnih igriščih - igrala, različne ograje, suhozidi, zidi, …
 • pomoč pri pripravi in izvedbi kulturnih in drugih dogodkov v Občini Divača,
 • skrb za tehnično podporo prireditvam, vzdrževanje klopi in miz ter ostale opreme za prireditve v lasti Občine Divača,
 • pomoč pri vzdrževanju in skrbi za občinska prevozna sredstva,
 • pomoč pri izvajanju nalog na področju vodo oskrbe in izvajanju pokopališke dejavnosti,
 • druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana ali direktorja občinske uprave ali vodje režijskega obrata.

 Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,

 Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in s poskusnim delom v trajanju 6 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Divača  ter na celotnem območju Občine Divača.

 Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – delovno mesto Delovodja V« na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, in sicer v roku 5 dni od objave na spletni strani Občine Divača in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@divaca.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Občine Divača (http://www.divaca.si).

 Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Iztoku Felicjanu, direktorju občinske uprave, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 – 731 09 30 ali po elektronski pošti iztok.felicjan@divaca.si, in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

 V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Številka: 110-0011/2020-2

Datum:    17.7.2020

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celoten razpis - Delovodja V