JAVNA DRAŽBA za prodajo stanovanj v Senožečah in nepremičnine na Brežcu

datum: 07.10.2020

kategorija: Razpisi

 Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS,  št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter sklepa občinskega sveta o sprejetju Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2020 in dopolnitev,  razpisuje

 

JAVNO DRAŽBO  za prodajo nepremičnin  Občine Divača

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

 Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, matična številka: 5882974,  ID št. za DDV: SI48502502; tel. (05) 73 10 930,  e-pošta: obcina@divaca.si

  

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 A)   Stanovanja

 1)     Nezasedeno stanovanje št. 13 na naslovu Senožeče 82, 6224 Senožeče; ID znak: 2447-198-12, 3. nadstropje; neto tlorisna površina 74,63 m² (uporabna površina: stanovanje 58,90 m², klet 11,30 m², odprta terasa/balkon 4,40 m²). Energ. razred: G. Etažna lastnina je urejena.

 Izklicna cena: 60.000,00 EUR (brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin)

Najnižji znesek višanja: 500,00 EUR

Opis in slike nepremičnine

 2)     Nezasedeno stanovanje št. na naslovu Senožeče 82B, 6224 Senožeče, ID znak: 2447-82-17; 4.nadstropje; neto tlorisna površina 35,40 m² (uporabna površina 27,40 m², klet/shramba 8,00 m²). Energ. razred: G. Etažna lastnina je urejena.

 Izklicna cena: 31.000,00 EUR (brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin)

Najnižji znesek višanja: 500,00 EUR

Opis in slike nepremičnine

 

B)    Zemljišče

 1)     Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 487/8 k.o. 2451-Dolnje Ležeče, ID znak 2451 487/8, v izmeri 65 m².

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/218) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BR-4, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Izhodiščna cena znaša 1.700,00 EUR (cena določena na podlagi sklepa OS št. 032-0001/2012-07  z dne 6.2.2012 o določitvi izhodiščnih cen za prodajo stavbnih zemljišč manjših od 100 m2) (brez vključenega 22% DDV)

Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR

Opis nepremičnine

 

V kolikor bi se na nepremični, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljalca navedene infrastrukture.

Vse nepremičnine, ki so predmet javne dražbe so vpisane v Zemljiško knjigo in bremen prosta.

 Vse nepremičnine ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Občine Divača, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

 3. NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA

 Najnižji znesek višanja kupnine za predmete javne dražbe pod  A) je 500,00 EUR,  za predmete javne dražbe pod B) pa 200 €.

  

4. POGOJI PRODAJE       

 V skladu z 6. in 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) na javni dražbi kot dražitelji ne  morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;

 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;

 V primeru obstoja predkupne pravice na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, lahko predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh po prejemu obvestila o uspešno izvedeni javni dražbi;

 V roku 15 dni od dneva javne dražbe oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Prodajalec lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni ali pa zadrži varščino. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima občina Divača pravico zadržati vplačano varščino;

 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

V skladu z 2. odstavkom 48. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih  lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) bo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine;

 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v  zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

 

5. IZBOR NAJUGODNEJŠEGA DRAŽITELJA SE OPRAVI NA JAVNI DRAŽBI

 Dražitelj z vplačilom varščine sprejme obveznost  pristopiti k javni dražbi in razpisane pogoje javne dražbe:

a)  če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;

b)  izbrani dražitelj je tisti, ki je ponudil najvišjo ceno;

c)   če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo  izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če  vsaj eden ne zviša cene.

Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

 

 6. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna  pogodba mora  biti

sklenjena z  najugodnejšim  dražiteljem najkasneje v  roku  15  dni  po zaključku  javne  dražbe.

Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v določenem roku, se bo štelo,  da  je  od  nakupa  odstopil, Občina Divača pa ima pravico njegovo vplačano varščino zadržati.

Kupec  mora  znesek  kupnine, dosežene na javni dražbi, poravnati  najkasneje  v  roku 8 dni  po  izstavitvi računa.

Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine in  ostalih stroškov, povezanih   s   prodajno   pogodbo.

Vpis  v  zemljiško  knjigo  se  opravi  na  podlagi zemljiškoknjižnega  dovolila,  ki  bo  izdano  s  strani  prodajalca v najkasneje  8 dneh po  plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.

 

7. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v sejni sobi občine, in sicer:

 v sredo 28.10.2020 s pričetkom ob 11.00 uri.

 

8. VARŠČINA

 Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe za predmet prodaje vplačati varščino v  višini 10%  izklicne  cene, na  transakcijski  račun Občine Divača št. 01219-0100006052:

  • za stanovanja:  sklic  28 75183-7200013-47801720, voden pri UJP Koper, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine - javna dražba - nakup  stanovanja na naslovu ___________________________________.
  • za zemljišče: sklic  28 75183-7221002-47801720, voden pri UJP Koper, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine - javna dražba - nakup  nepremičnine parc. št.__________  k.o. Dolnje Ležeče.

Skrajni rok za plačilo varščine je torek, 27.10.2020.

 Plačana  varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni  dražbi niso uspeli, pa se  brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.  Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščino

zadrži.  Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo  pristopili k javni dražbi in med postopkom javne dražbe odstopili od javne dražbe, se varščino prav tako zadrži.

  

9. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom  Republike  Slovenije  ali  druge  članice  EU  postane  lastnik  nepremičnine,  kar preveri vsak dražitelj zase, ter pred pričetkom javne dražbe:

  • plača varščino za nepremičnino v višini 10% izklicne cene in predloži potrdilo o njenem plačilu;
  • če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na opisan predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju;
  • predloži  izpisek  iz  sodnega  registra oziroma AJPES-a (samo  za  pravne  osebe)  oziroma priglasitveni  list  (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva javne dražbe;
  • predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
  • predloži številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine;
  • predloži davčno številko.

Vse  listine, vključno  z  dokazilom o  plačilu  varščine, je  potrebno  predložiti  v  izvirniku  ali  pa overjene kopije listin.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne bodo mogli sodelovati.

 Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

 

 10. POSEBNI POGOJI:

S  sklenitvijo  pogodbe  bo  kupec  sprejel  tudi  obveznost,  da  bo  nosil  vse  stroške  v  zvezi  s  sklenitvijo pogodbe,  davek na promet nepremičnin oz. DDV,  stroške overitev pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljene nepremičnine. Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne pogodbe.

 

11.  OGLED NEPREMIČNIN   IN  DODATNE INFORMACIJE

 Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, ogledu stanovanj oz. zemljišč in izvedbi javne dražbe, lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,  e-pošta: , tel. (05) 73 10 930 v času uradnih ur občinske uprave.

 

12. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Nepremičnine bodo prodane po načelu » videno-kupljeno«,  zato  morebitne  reklamacije  po  sklenitvi prodajne  pogodbe  ne  bodo  upoštevane.  Prodajalec   ne   prevzema   nobenih   obveznosti   iz  morebitne drugačno  ugotovljene  površine  stanovanja pri  morebitnem  kasnejšem  ponovnem  preverjanju površin. Kupec sam prevzema obveznosti odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto    najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Javno dražbo bo izvedla komisija, ki jo za ta namen imenuje županja.

Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.

 

 Datum:    7.10.2020

Številka: 478-0017/2020-2                                              

       

Občina Divača

 županja

  Alenka Štrucl Dovgan       

 

Javna dražba

Izjava dražitelja  (doc)