NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

datum: 13.01.2021

kategorija: Razpisi

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) občina Divača objavlja:

 

 NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za  oddajo poslovnega prostora: 

Naslov:

Kraška ulica 67, Divača

Predmet najema:

Posamezni del stavbe  s št. 14 v površini 53,50 m²

Izhodiščna najemnina:

72,33 EUR/mesec  (brez obratovalnih stroškov (10%) in DDV)

Čas oddaje v najem:

za določen čas do konca leta 2022 z možnostjo podaljšanja

Namembnost:

prostori za skladiščenje in trgovino

Pogoj za najem:

Oddaja se neopremljen prostor.

 

Ponudbo za nakup nepremičnine je potrebno oddati na priloženem obrazcu in poslati na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na  ovojnici  mora  biti  naveden  naziv  in  naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ne odpiraj«.

Ponudbo se lahko odda tudi v elektronski obliki na naslov obcina@divaca.si.

 Čas  prejemanja  ponudb  je  20  dni  od  dneva  objave  na spletni  strani  občine Divača. 

 V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti višino najemnine, ki jo je za predmet oddaje pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko ali elektronski naslov).  

 Pred sklenitvijo neposredne pogodbe bo Občina Divača z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o ceni (v primeru več interesentov).

 Nepremičnina bo na podlagi neposredne pogodbe oddana v najem za določen čas in sicer do konca leta 2022 z možnostjo podaljšanja. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati obratovalne stroške. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist lastnika oziroma upravljavca.

 Občina Divača si pridržuje pravico, da do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na direktorja občinske uprave Iztoka Felicjana na tel. 05/73 10 930  ali preko e-pošte: iztok.felicjan@divaca.si.

 

Številka: 3521-0001/2021-2

Datum: 13.1.2021

 

Namera

Obrazec za oddajo ponudbe (*.pdf)

 

   Občina Divača

    županja

    Alenka Štrucl Dovgan