POZIV UPNIKOM

datum: 25.01.2021

kategorija: Razpisi

POZIV UPNIKOM

 

Likvidacijski upravitelj Javnega zavoda RAZVOJNI CENTER DIVAČA Zavod za razvoj podeželja – v likvidaciji, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, matična številka 1839578000, pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru,  Srg 2020/43606 z dne 13.1.2021, vpisan začetek redne (prostovoljne) likvidacije,  v skladu z 54. členom Zakona o zavodih, poziva upnike zavoda, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega sklepa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov ustanoviteljice:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.

                                                                                             

Likvidacijski upravitelj

Denis Zobarič

 

Številka: 014-0026/2020-9

Datum:  25.1.2021                                                                                         

 

 Poziv upnikom