NIČ O MLADIH, BREZ MLADIH!

datum: 20.02.2021

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in Odloka o mladih v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/18),  bo Občina Divača z namenom zagotavljanja celovite  obravnave mladine in mladinskega sektorja v občini občina Divača, imenovala Komisijo za mladinska vprašanja.  Komisija je posvetovalno telo županje, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županji in občinskemu svetu. 

 

Županja občine Divača  vabim

  k predložitvi predlogov za imenovanje članice/člana predstavnikov mladih v Komisijo za mladinska vprašanja v občini Divača.

 

Imenuje se dve članici/člana.

Predloge za izbor predstavnikov  lahko podajo:

  • mladinske organizacije v občini (1)
  • organizacija za mlade v občini (2)
  • mladinski svet občine Divača,
  • krajevne skupnosti v občini Divača.

 

(1)  Skladno z Odlokom o mladih v občini Divača je MLADINSKA ORGANIZACIJA V OBČINI avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenja otrok in/ali mladih, ki ima sedež v občini Divača in s svojim delovanjem v občini omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo.  Organizirana je kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v tej pravni osebi zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju in ima kot samostojna pravna oseba ali kot njen del  najmanj 80% članstva v starosti do 29 let.

 (2) Skladno z Odlokom o mladih v občini Divača je ORGANIZACIJA ZA MLADE v občini neprofitna pravna oseba s sedežem v občini, ki na območju občine izvaja projekte za mlade, vendar ni mladinska organizacija. Organizirana je kot zavod, ustanova ali zadruga.

 

Dodatne informacije: Občina Divača, Romana Derenčin, tel.: 05 7310 930; e-pošta: romana.derencin@divaca.si

 

Predloge posredujte pisno in sicer:

  • po redni pošti na naslov: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, ali
  • na e-naslov: obcina@divaca.si  ali
  • jih predložite osebno na Občino Divača v času uradnih ur.

 

Rok za posredovanje predlogov: 12. april 2021.

 

  

Alenka  Štrucl  Dovgan

Županja občine Divača