JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DIVAČA V LETU 2021

datum: 02.04.2021

kategorija: Razpisi

Na podlagi  Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin 59/2018) in Odloka o praznikih občine Divača (Uradni list RS, št. 37/13), Občina Divača, na predlog  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DIVAČA V LETU 2021

 Priznanja občine Divača so najvišja priznanja občine za dosežke občanov in drugih posameznikov, organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.

Priznanja Občine Divača se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 Občina Divača podeljuje  naslednja priznanja:

 Priznanje Občine Divača se podeljuje za izjemne prispevke k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.

V posameznem letu se lahko podelijo največ  2  priznanji.

 Plaketo Občine Divača se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim, uglednim gostom oziroma delegacijam, ki obiščejo občino.

Plaketa Občine Divača se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške in občinske zadeve.

V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 plakete.

   

2. PREDLAGATELJI

 Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Divača so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati za priznanje sebe in svoje ožje svojce. Član komisije, ki je v ožjem  sorodstvenem razmerju s predlaganim kandidatom za priznanje se izloči iz  celotnega postopka odločanja   o izbiri  in podelitvi priznanj.

  

3. PREDLOG ZA PODELITEV

 Predlog za podelitev priznanj   mora  biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

  • splošne podatke o predlagatelju,
  • predstavitvene podatke o kandidatu,
  • vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
  • utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev naziva,
  • dokumente ali gradivo, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi,
  • pisno privoljenje kandidata, zakonca ali bližnjega sorodnika (v primeru posthumnega podeljevanja priznanja).

Obrazložitev mora vsebovati 1000 do 1500 znakov. Predlogu je potrebno priložiti predstavitvene fotografije kandidata  (od 5 do 10 fotografij).

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

 

 4.      NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV

  Predloge je potrebno vložiti osebno ali po pošti v zaprti ovojnici z oznako:

 »Ne odpiraj – Razpis za podelitev priznanj občine Divača« do vključno 30.04.2021, do 12:00

na naslov:          OBČINA DIVAČA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

    

5.      OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE

 Javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Divača (www.divaca.si), na oglasni deski Občine Divača in na oglasnih deskah Krajevnih skupnosti Občine Divača.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom  zainteresirani prejmejo  na Občini Divača v času uradnih ur, ali na  tel. št.: 05 73 10 936  oziroma preko  e-naslova : obcina@divaca.si .

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na podlagi prispelih predlogov,  pripravila predlog nagrajencev  in ga posredovala v sprejem Občinskemu svetu  Občine Divača.  Nagrade bodo podeljene na slavnostni seji  Občinskega sveta  ob občinskem prazniku v mesecu juliju  2021.

 

 Številka: 094-0002/2021-01

Divača, 25.3.2021

 

 Županja Občine Divača  

   Alenka Štrucl Dovgan 

 

Razpis