Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača v letu 2005

datum: 06.05.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača v letu 2005
Uradni list RS, Uradne objave št. 45/2005

OBČINA DIVAČA

Kolodvorska ulica 3A

6215 Divača

Davčna št.: 48502502objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 54/2004, 109/2004)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA V LETU 2005

Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 5.225.000,00 SIT.

Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:

- Neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača,

- Posredni uporabniki proračuna Občine Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni centre, knjižnica), ki bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača,

- Društva in klubi s sedežem na območju občine Divača, ki bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača.

Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo društva in klubi tudi, če organizirajo prireditve izven območja Občine Divače, ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov.

Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:

- priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja…..), ki so potrebna za izvedbo prireditve,

- izjava, da za izvedbo iste prireditve niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev iz proračuna Občine Divača.

Iz proračuna občine Divača se sofinancira:

- kulturne prireditve,

- športne prireditve,

- turistične prireditve,

- kompleksne prireditve,

- manjše vaške in ostale prireditve v skladu s pravilnikom.

Obrazci za pridobitev sredstev

Obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani www.lex-localis.info). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na telefonski številki 05/7310-937.

Dostava vlog:

Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za razpis PRIREDITVE 2005" osebno ali po pošti do 20.06.2005 do 12:00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.

Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku osmih dni po njegovem sprejemu.

Številka: 625-1/2005

Ob-12415/05

Divača, 26.04.2005
Župan Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr.vet.med.
Obrazci za pridobitev sredstev