JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2015

datum: 26.06.2015

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15 ), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Občina Divača objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2015

 

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje Občina Divača bo v letu 2015 sofinancirala programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Divača ali financiranja iz drugih proračunskih postavk v občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju  občine Divača oziroma za občane občine Divača.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje:

 

programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov, investicij.

Razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija in obrazci prijave