Nadzorni odbor

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA SO NASLEDNJE:

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.


Nadzorni odbor Občine Divača sestavljajo:

  • Bojan Boštjančič 
  • Drago Božac
  • Mario Benkoč (od 16.12.2016 dalje)    -   (Emil Kač do 15.12.2016)
  • Viljem Gerželj
  • Vesna Maslič 


Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Divača

Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Divača

Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Divača