Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave Občine Divača


Iztok1.jpgIZTOK FELICJAN, univ. dipl. inž. el., MCP
Direktor občinske uprave


E-naslov:

 

 

 

 

 

Direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan, vodi delo občinske uprave in njene upravne naloge. Direktor občinske uprave pooblašča uslužbence za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave ter skrbi za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Direktor občinske uprave je za delo občinske uprave odgovoren županu.

Direktor izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter lahko pooblasti uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in odločanje. Ti lahko odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni po zakonu drugače določeno.

Pristojnosti direktorja občinske uprave:

 • neposredno vodenje občinske uprave;
 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi;
 • skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
 • odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave;
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;
 • opravljanje najzahtevnejših  nalog v občinski upravi;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana