2. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Občine Divača in okoljskega poročila

javno naznanilo.pdf

povzetek za javnost

Javna razgrnitev bo potekala od srede, 18. maja 2016 do vključno ponedeljka, 20. junija 2016.

Razgrnjeno gradivo bo na ogled v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača v sejni sobi, v poslovnem času občinske uprave.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko občinski prostorski načrt, 2. javna razgrnitev). Grafični del OPN (prikaz območij enot urejanja prostora – namenska raba prostora in gospodarska javna infrastruktura) bo javno dostopen tudi na spletni strani prostorskega informacijskega sistema občin – PISO (http://www.geoprostor.net)

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava: 

 • v četrtek, 9. junija 2016, ob 17. uri, v večnamenskem prostoru OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Pripombe in predlogi se lahko posredujejo:

 • pisno ali ustno na javni obravnavi,
 • pisno na obrazcu (ki je objavljen kot priloga razgrnjenega gradiva na spletni strani Občine Divača in v pregledovalniku PISO), in sicer po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali na elektronski naslov: obcina@divaca.si,
 • pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki je dostopna v sejni sobi občine Divača v poslovnem času občinske uprave.

 

2. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Občine Divača in okoljskega poročila; 18. maj - 20. junij 2016

1. TEKSTUALNI DEL

1.1. Naslovni listi

Naslovni listi

 

1.2 Odlok

Odlok o OPN Občine Divača

PRILOGA 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora

PRILOGA 2: Tabela dovoljenih nezahtevnih in enostavnih objektov, začasnih objektov ter urbane opreme po posameznih namenskih rabah

 

1.3 Priloge

 • EUP DI-125

IDZ Srce Krasa

ARSO_naravovarstveni pogoji

ZRSVN_strokovno mnenje

 • EUP SN_1

Gradbeno dovoljenje

 • PUP_garfični del_kamnolom Laže in Razdrto

Komunalna situacija_Laže

Požarnovarstvena situacija_Laže

Situacija sanacije končna faza - rekultivacija_Laže

Ureditvena situacija - končna faza izkoriščanja_Laže

Ureditvena situacija I.faza_Razdrto

Ureditvena situacija II. faza_Razdrto

Ureditvena situacija - končna rekultivacija_Razdrto

 

2. GRAFIČNI DEL

2.1 Naslovni listi

OPN_OD_naslovnica

OPN_OD_vsebina

 

2.2 Strateški del OPN

 • A - Zasnova prostorskega razvoja občine

Zasnova omrežja naselij_1:50.000

Zasnova območij sanacij_1:50.000

Zasnova obrambe in zaščite_1:50.000

 

 • B - Zasnova gospodarske javne infrastrukture

Zasnova prometnega omrežja z javnim potniškim prometom_1:50.000

Zasnova energetskega omrežja in omrežje zvez_1:50.000

Zasnova vodnega gospodarstva_1:50.000

 

 • C - Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana z okvirnimi območji razpršene poselitve

Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana z okvirnimi območji razpršene poselitve_1:50.000

 

 • D - Usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini

Usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini_1:50.000

 

2.3 Izvedbeni del OPN

Pregledna karta občine Divača z razdelitvijo na liste_1:50.000

Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture_1:35.000

Prikaz območij EUP, osnovne oz. podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev_1:5.000

Prikaz območij EUP in gospodarske javne infrastrukture_1:5.000

Prikaz območij urejanja z DPN in OPPN_1:5.000

Pregledna karta občine Divača z razdelitvijo na liste (prikaz listov s spremembami)_1:50.000

Prikaz območij sprememb podrobne namenske rabe med prvo in drugo javno razgrnitvijo (pregledna karta)_1:35.000

Prikaz območij sprememb podrobne namenske rabe med prvo in drugo javno razgrnitvijo (velikosti 15 m2 in več)_1:5.000

Legenda

 

Prikaz območij enot urejanja prostora (namenska raba prostora in gospodarska javna infrastruktura) - ogled v PISO pregledovalniku

Obrazec za oddajo pripomb, ki ga izpolnete v pregledovalniku PISO, natisnite in oddajte na naslov občine. Brez oddaje dokument ni veljaven.

 

3. PRILOGE

3.1 Izvleček iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Izvleček iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

 

3.2 Prikaz stanja prostora

 • tekstualni del

Prikaz stanja prostora

 • grafični del

Naslovnica

Vsebina

Prikaz rabe prostora in državnih prostorskih načrtov_1:35.000

Prikaz območij gospodarske javne infrastrukture_1:35.000

Prikaz varstvenih režimov_1:35.000

Prikaz rabe prostora in državnih prostorskih načrtov_1:5.000

Prikaz območij gospodarske javne infrastrukture_1:5.000

Prikaz varstvenih režimov_1:5.000

Legenda

 

 3.3 Strokovne podlage

Urbanistični načrt Divača

Urbanistični načrt Senožeče

 

3.4 Smernice nosilcev urejanja prostora

Vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPN Občine Divača

1_smernice_Ministrstvo za okolje in prostor_Direktorat za javne službe in investicije

2_odgovor na smernice_Ministrstvo za zunanje zadeve_Direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo

3_1_smernice_Zavod RS za varstvo narave

3_2_dopolnilne smernice_Zavod RS za varstvo narave

3_3_dopolnilne smernice_Zavod RS za varstvo narave

3_4_strokovno mnenje_Zavod RS za varstvo narave

3_5_dopolnilne smernice_Zavod RS za varstvo narave

4_smernice_Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano_Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

5_smernice_Ministrstvo za šolstvo in šport_Direktorat za šport

6_smernice_Ministrstvo za gospodarstvo_Direktorat za turizem in internacionalizacijo

7_smernice_Ministrstvo za zdravje_Zavod za zdravstveno varstvo Maribor_Inštitut za varstvo okolja

8_smernice_Eles

9_smernice_Ministrstvo za okolje in prostor_Agencija RS za okolje 

10_smernice_Ministrstvo za gospodarstvo_Direktorat za energijo (za področje rudarstva)

11_smernice_Ministrstvo za gospodarstvo_Direktorat za energijo (za področje energetike)

12_smernice_Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve_Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

13_smernice_Elektro Primorska

14_smernice_Ministrstvo za promet_Direktorat za železnice in žičnice

15_smernice_Zavod za gozdove Slovenije

16_smernice_Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano_Direktorat za kmetijstvo

17_smernice_Ministrstvo za notranje zadeve_Urad za logistiko

18_smernice_Ministrstvo za promet_Direktorat za ceste

19_smernice_Slovenske železnice_Infrastruktura d.o.o.

20_smernice_Ministrstvo za promet_Direktorat za civilno letalstvo

21_smernice_Ministrstvo za gospodarstvo_Direktorat za notranji trg

22_smernice_Ministrstvo za obrambo_Uprava RS za zaščito in reševanje

23_odgovor na smernice_Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

24_odgovor na smernice_Ministrstvo za pravosodje_Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju

25_1_smernice_Ministrstvo za obrambo_Direktorat za logistiko

25_2_pojasnila in dopolnitev smernic_Ministrstvo za obrambo_Direktorat za logistiko

26_1_smernice_Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

26_2_dopolnilne smernice_Ministrstvo za kulturo

26_3_pripombe na smernice_Park Škocjanske jame

27_smernice_Ministrstvo za promet_Direktorat za promet

28_odgovor na smernice_Plinovodi

  

3.5 Obrazložitev in utemeljitev

Obrazložitev in utemeljitev

 

3.6 Povzetek za javnost

Povzetek za javnost

 

3.7 Okoljsko poročilo

 • okoljsko poročilo_2014

Odločba o CPVO

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača. Dopolnjeno poročilo po pripombah mnenjedajalcev - 2. dopolnitev, oktober 2014

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača. Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na varovana območja. Dopolnjeno poročilo po pripombah mnenjedajalcev - 2. dopolnitev, oktober 2014

Priloga G1: Grafični prikaz območja OPN

Priloga G2: Namenska raba prostora

Priloga T1: Seznam enot kulturne dediščine v Občini Divača

Priloga T2: Vrednotenje vpliva izvedbe OPN na kulturno dediščino po EUP

Priloga T3: Vrednotenje vpliva izvedbe OPN na kulturno dediščino po EUP (popravek)

Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje

 

 •  okoljsko poročilo 2016

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača. Dopolnitev okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti po spremembah dopolnjenega osnutka OPN po 1. javni razgrnitvi, januar 2016

Zahteva za dopolnitev okoljskega poročila za OPN Občine Divača_Ministrstvo za okolje in prostor_Direktorat za okolje

Zabeležka sestanka, z dne 23.3.2016, glede dopolnitve okoljskega poročila OPN Občine Divača

Dopolnjeno drugo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za OPN Občine Divača_Ministrstvo za kulturo

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača. Dopolnitev okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti po spremembah dopolnjenega osnutka OPN po 1. javni razgrnitvi - 1. dopolnitev, april 2016

Priloga G2: Namenska raba prostora

Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje

Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje - popravek  

 

obrazec za pripombe_2. javna razgrnitev

obrazec za pripombe_2. javna razgrnitev