Javna razgrnitev

 Sklep o objavi stališč

STALIŠČA DO PRIPOMB/PREDLOGOV PODANIH NA PODLAGI JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA  OBČINE DIVAČA:

Splošna stališča

Stališča do posameznih pripomb

 

JAVNA  RAZGRNITEV 

Javno naznanilo - podaljšanje 3  (Javno naznanilo - podaljšanje 2)  (Javno naznanilo - podaljšanje 1)   (Javno naznanilo - podaljšanje )  (Javno naznanilo)

Namen javne razgrnitve predloga Občinskega prostorskega načrta je seznanitev javnosti z opredelitvijo namenske rabe prostora in s predlaganimi izvedbenimi merili in pogoji za poseganje v prostor.

Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času:
od 16. maja 2014  (18. julija 2014,  podaljšano do 1.septembra 2014, podaljašano do 15.oktobra 2014) do vključno 20.novembra 2014 - podaljšano ,  v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača in bo na vpogled v času uradnih ur ter na spletni strani Občine Divača (http://www.divaca.si). Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.

Javna obravnava okoljskega poročila bo v večnamenskem prostoru Osnovne šole v Divači, v sredo 22.10.2014 ob 16.uri.

Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani v prostorih Občine Divača, v sredo 9. 7. 2014 s pričetkom ob 17. uri.

V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe, v kolikor sprejem akta vpliva na njihovo sedanje stanje ali razvojni interes.

Pripombe posredujejo pisno na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na elektronski naslov: na predpisanem obrazcu (doc ; pdf), ki je na internetni strani dostopen v elektronski obliki, jih vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve ali podajo na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, (in sicer 18.7. 2014, podaljšano do 1.9.2014, podaljšano do 15.10.2014 ) podaljšano do 17.11.2014.


Pripombe, ki ne bodo vsebovale podatkov predlagatelja in ki ne bodo podpisane ne bodo obravnavame.

 

Dopolnjen osnutek OPN:

 

Grafični del:

 

Okoljsko poročilo:

 

Smernice nosilcev urejanja prostora

 1. Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Divača – za področje elektroenergetskega omrežja št. 362/532/kb; ELES – ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o.,  z dne 24. 1. 2012
 2. Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Divača – za področje gozdarstva št.350-1/2012-2; ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Območna enota Sežana – odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje, z dne 3.2.2012
 3. Smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 3501-4/2012/2; RS MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT, z dne 20.6.2012
 4. Naravovarstvene smernice za občinski prostorski načrt Občine Divača št. 5-III-984/5-0-11/ACG; ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, z dne februar 2012
 5. Smernice k osnutku občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 35406-227/2011/2; RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR – Direktorat za javne službe in investicije, z dne 4.1.2012
 6. Smernice k osnutku občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 350-106/2008/19; RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, z dne 6.2.2012
 7. Smernice in strokovne podlage za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Divača – področje gozdarstva št. 3401-44/2008/9; RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, z dne 4.1.2012
 8. Smernice s področja upravljanja z vodami št. 35001-726/2011-1; RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR – Agencija RS za okolje, z dne 16.1.2012
 9. Smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 371-1/2012/2-00082296; RS MINISTRSTVO ZA PROMET – Direktorat za promet, z dne 12.1.2012
 10. Osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Divača – smernice s področja državne cestne infrastrukture št. 350-14/2012/6-0034319; RS MINISTRSTVO ZA PROMET – Direktorat za ceste, z dne 2.2.2012
 11. Smernice k osnutku občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 2.2-2/2012-BM; SLOVENSKE ŽELEZNICE – Infrastruktura d.o.o., z dne 6.2.2012
 12. Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Divača – SMERNICE št. 350-31/2012/14; RS MINISTRSTVO ZA PROMET – Direktorat za civilno letalstvo, z dne 9.2. 2012
 13. Smernice za načrtovanje prostorske ureditve osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 350-3/2011-226; RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO  - Direktorat za energijo, sektor za oskrbo, energetske vire in rudarstvo, z dne 19.1.2012
 14. Smernice na osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 350-1/2011-392; RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, z dne 17.1.2012
 15. Smernice št. 442; ELEKTRO PRIMORSKA D.D., z dne 29.12.2011
 16. Smernice MG-DTI v postopku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 350-4/2012-1; RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO – Direktorat za turizem in internacionalizacijo – Sektor za razvoj in promocijo turizma, z dne 18.1.2012
 17. Smernice za občinski prostorski načrt Občine Divača št. 123-09/1649-11/NP-166/2; INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA – ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR, z dne 18.1.2012
 18. Podaja smernic k osnutku občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 350-70/2011-2; RS MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT –Direktorat za šport – Sektor za razvoj in investicije, z dne 28.12.2011
 19. Smernice za izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Divača št. 350-329/2011-2-DGZR; RS MINISTRSTVO ZA OBRAMBO – Uprava RS za zaščito in reševaje, z dne 9.1.2012
 20. Občinski prostorski načrt občine Divača – SMERNICE št. 350-230/2011-6; MINISTRSTVO ZA OBRAMBO – Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami – Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, z dne 18.1.2012
 21. Občinski prostorski načrt občine Divača – POJASNILA IN DOPOLNITEV SMERNIC št. 350-230/2011-7; MINISTRSTVO ZA OBRAMBO – Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, z dne 19.2.2014
 22. Priloga nacionalnim Smernicam za upravljanje naravnih območij na Krasu (osnutek 3.9.2012); INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA ZRC SAZU, z dne september 2012
 23. Pripombe na Smernice za načrtovanje prostorskega načrta Občine Divača št. 13-4/2012; PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA – DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO, z dne 11. 9.2012
 24. Smernice k osnutku OPN Občine Divača, št. 032-1/2011/72-0063523; MINISTRTVO ZA PROMET, direktorat za železnice in žičnice, z dne 20.1.2012

 

NIMAJO SMERNIC – ODGOVORI NA POSLANE VLOGE

 1. RS MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO – Sektor za tehnologijo (Sedaj: Sektor za tehnologijo v okviru Direktorata za znanost in tehnologijo), dne 10. 1.2012
 2. PLINOVODI D.O.O. št. S11-634/R-ZM/RKP, z dne 7.3.2012 RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO – Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo, nadzor cen in varstvo konkurence št. 350-1/2012-13 z dne 9. 1. 2012
 3. RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE – Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju z dne 7.2.2012
 4. RS MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE – Direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo št. 350-1/2011/4, z dne 9.1.2012 DOPIS –
 5. RS MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, Implementacija lokacij prikritih vojnih grobišč v občinske prostorske načrte št. 131-3/2009-12, z dne 20.1.2009 DOPIS – RS
 6. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Vprašanje v zvezi z načrtovanjem sončnih in vetrnih elektrarn na kmetijskih in gozdnih zemljiščih št. 35101-980/2009/2, z dne 28.12.2009 DOPIS – RS
 7. MINISTRSTVO ZA PROMET – Direktorat za promet; Upoštevanje izhodišč in ciljev Resolucije o prometni politiki RS z vidika javnega potniškega prometa pri pripravi prostorskih aktov občine št. 371-4/2009/1-0008296 z dne 6.4.2009

 

MNENJA – GLEDE NA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

 1. Mnenje k predlogu OPN občine Divača – varstvo vojnih grobišč št. 350-35/2011; RS MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE – Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, z dne 23.1.2012
 2. OPN Občine Divača – mnenje št. 3504-02/2007-74, RS MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE – Sekretariat, Urad za logistiko, z dne 31.1.2012
 3. ODLOČBA – v postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta občine Divača – celovita presoja vplivov na okolje št. 35049-259/2011/13, RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE – Direktorat za okolje, z dne 23.2.2012

 

Obrazec - pripombe: