Osnutek OPN

Občina pripravi osnutek OPN na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007)