Celovita presoja vplivov na okolje

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Kadar je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjeni osnutek OPN zagotovi okoljsko poročilo, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Le-to najkasneje v 15 dnevih preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom zavrne.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007)