Dopolnjen osnutek OPN

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora občina dopolni osnutek OPN. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007)