Javna razgrnitev

Občina mora v postopku priprave OPN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta. Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

Če je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, mora občina javnost seznaniti sočasno tudi z okoljskim poročilom.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007)