Predlog OPN

Občina pripravi predlog OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti.