Potrditev predloga OPN

Občina pošlje predlog OPN ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh dajo mnenje, ali predlog OPN upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da na načrtovane prostorske ureditve nimajo pripomb in se z njimi strinjajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Nosilci urejanja prostora posredujejo mnenja ministrstvu in občini. Svoje mnenje pripravi tudi ministrstvo.

Če je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v menju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPN na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi prejetih mnenj ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

Minister v 75 dneh od prejema predloga OPN s sklepom potrdi predlog OPN, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštevane, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja pa je izdalo potrdilo, da so vplivi njihove izvedbe na okolje sprejemljivi.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št.33/2007)