Sprejem OPN

OPN sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007)