Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  

Občinski svet šteje enajst (11) članov.  

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.  

Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.  

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah.  

Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače.  

Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.  

Občinski svet se voli po večinskem volilnem sistemu. Volilne enote za volitve članov občinskega sveta se oblikujejo tako, da bo zagotovljena enakomerna zastopanost prebivalcev vseh delov občine v občinskem svetu. Volilne enote določi občinski svet z odlokom.  

Pristojnosti občinskega sveta:  

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.  

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
  • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
  • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače,
  • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

 

Funkcija člana občinskega sveta:  

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.  

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.  

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.