Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

datum: 19.04.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2001

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 20. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o enomesečni javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
I
Javno se razgrne osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Vojkova 57, Ljubljana pod številko projekta 5095 v marcu 2001.
II
Osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača bo razgrnjen v prostorih Občine Divača in v prostorih krajevnih skupnosti Senožeče, Vreme. Razgrnitev traja 30 dni od 23. 4. 2001 do 23. 5. 2001.
III
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Divača organizirala javno obravnavo v Senožečah, v prostorih Krajevne skupnosti Senožeče, v petek 11. 5. 2001 ob 18. uri.
IV
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača vpišejo v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve osnutka ali pošljejo na Občino Divača. Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na oglasnih deskah Občine Divača in Krajevnih skupnosti Divača, Senožeče, Vreme, Misliče in Barka.

Št. 20/02
Divača, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.