Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači

datum: 20.11.1998

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači

Uradni list Republike Slovenije, št. 78/1998

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), je Svet krajevne skupnosti Divača na 2. izredni seji dne 10. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Divača za območje vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači (vključuje vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači).
Referendum bo v nedeljo, dne 6. 12. 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju vasi:
– Kačiče,
– Pared,
– Dane pri Divači
bodo uporabljena za širitev pokopališča in ureditev mrliške vežice v Kačičah po programu, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Divača in je bil usklajen na zborih občanov.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
4. člen Samoprispevek bodo plačevali krajani, s stalnim prebivališčem na območju vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači po stopnji:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 2,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče na območju vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 2,5%.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Divača dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Divača.
Svet krajevne skupnosti Divača lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS Divača je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači.
8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
9. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima naslednje besedilo:


KRAJEVNA SKUPNOST DIVAČA
G L A S O V N I C A
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 6. 12. 1998, za dobo 5 let, za območje vaških skupnosti Kačiče–Pared in Dane pri Divači za širitev pokopališča in ureditev mrliške vežice v Kačičah po programu, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Divača ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma


GLASUJEM
ZA PROTI
žig


Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Divača, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Divača.
12. člen
Poročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija KS Divača. V primeru pozitivnega izida glasovanja svet KS Divača, sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 01/02
Divača, dne 12. novembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Divača
Matija Potokar l. r.