Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče – Občina Divača

datum: 14.05.2004

kategorija: Novice občinskega sveta

o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče – Občina Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 53/2004

Na podlagi 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US), 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena ter 81. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 1. izredni seji dne 6. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče – Občina Divača

1. člen
Za območje naselja Otošče – Občina Divača, se razpiše predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče.

2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga Odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.

3. člen
Vprašanje, ki se daje na referendum se glasi:
"Ali soglašate z uvedbo samoprispevka, za čas od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 na območju naselja Otošče, ki se bo uporabil za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v navedenem naselju za naslednje objekte: oporni zid z odbojno ograjo in ureditev cevnega propusta; samoprispevek se odmeri po stopnji 1% od bruto dohodka?"


ZA
PROTI

4. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 10. 5. 2004. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.

5. člen
Referendum bo v nedeljo, 13. 6. 2004.

6. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče, navedeni kot zavezanci za samoprispevek.

7. člen
Priloga sklepa o razpisu referenduma je predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče – Občina Divača.

8. člen
Ta sklep se brez priloge objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 1/03
Divača, dne 6. maja 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.