Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme

datum: 24.11.2000

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme

Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2000

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo) je Svet krajevne skupnosti Vreme na 10. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Vreme se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 15. 10. 2000, podaljša krajevni samoprispevek v denarju za obdobje dveh let in sicer od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju vasi:
a)
– Gornje Ležeče,
– Gornje Vreme,
– Dolnje Vreme,
– Vremski Britof,
– Famlje,
– Goriče,
bodo uporabljena za ureditev in širitev pokopališča v Vremah, osvetlitev športnega igrišča, ureditev njegove okolice in izgradnjo pomožnega objekta za spravilo športnih rekvizitov in ureditev garderob ob igrišču ter vodovodnega priključka za ta objekt, urejanje komunalne infrastrukture;
b)
– Škoflje,
– Zavrhek,
– Podgrad,
bodo uporabljena za izgradnjo vodovoda do pokopališča na Škofljah ter za urejanje komunalne infrastrukture.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Vreme.
Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vreme, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Vreme od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
4. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo samoprispevek obračunavala in odtegovala pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin ter pristojne davčne uprave nakazujejo sredstva samoprispevka na ločenih plačilnih nalogih z naslednjimi sklicnimi številkami:
– za zavezance s stalnim prebivališčem v vaseh Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje in Goriče – 1,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Podgradu – 2,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Zavrhku – 3,
– za zavezance s stalnim prebivališčem na Škofljah – 4.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Vreme dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
6. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Vreme št. 51420-645-50732.
Svet krajevne skupnosti Vreme lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/01
Divača, dne 25. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Vreme
Matija Patajac l.r.