Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme

datum: 17.10.1997

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme
Uradni list Republike Slovenije, št. 64/1997

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), je Svet krajevne skupnosti Vreme na seji dne 8. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Vreme.
Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju vasi:
a)
– Gornje Ležeče,
– Gornje Vreme,
– Dolnje Vreme,
– Vremski Britof,
– Famlje,
– Goriče
bodo uporabljena za pripravljalna dela za gradnjo mrliške vežice v Vremah (nakup zemljišča, izdelavo projekta in gradbena dela) ter za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe vaških skupnosti, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
b)
– Škoflje,
– Zavrhek,
– Podgrad
bodo uporabljena za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe vaških skupnosti, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov.
3. člen
Ključ delitve sredstev vaškim skupnostim iz 2. člena tega sklepa, je število zavezancev za samoprispevek iz posamezne vasi.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Vreme. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vreme, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo satlno prebivališče na območju KS Vreme, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
6. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Vreme dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
8. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Vreme.
Svet krajevne skupnosti Vreme lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega smoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
10. člen
Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima naslednje besedilo:


KRAJEVNA SKUPNOST VREME
G L A S O V N I C A


Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 23. 11. 1997, za dobo 4 let, za območje Krajevne skupnosti Vreme za izgradnjo mrliške vežice v Vremah ter urejanje komunalne infrastrukture po programu, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Vreme ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma


GLASUJEM
ZA PROTI
žig


Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Vreme, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Vreme.
13. člen
Poročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija KS Vreme. V primeru pozitivnega izida glasovanja, Svet KS Vreme sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/97
Divača, dne 8. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Vreme
Matija Patajac l. r.