Sklep o spremembi Sklepa o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva

datum: 27.12.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o spremembi Sklepa o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva
Uradni list Republike Slovenije, Št. 118/2005

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in Sklepa Občinskega sveta Občine Divača št. 32/05 z dne 13. 6. 2005 izdaja župan Občine DivačaS K L E Po spremembi Sklepa o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva1.V Sklepu o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva (Uradni list RS, št. 31/05) se prvi stavek 1. točke nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:


"Z dnem 1. 12. 2005 znaša cena storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva v Občini Divača 99,80 SIT/osebo/mesec."2.Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.Št. 1940/05Divača, dne 16. decembra 2005Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l.r.