Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 05.05.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 22. redni seji dne 31. 3. 2005 sprejel naslednji



S K L E P



1



S tem sklepom se ukine status javno dobro, ki je označeno s parcelno št. 1043/28 cesta v izmeri 62 m2 in je vpisano v seznamu k.o. Divača.



2



Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javno dobro in postane last Občine Divača ter se vknjiži pri ZVK, k.o. Divača.



3



Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu RS.



Št. 22/01


Divača, dne 31. marca 2005.



Župan



Občine Divača



Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.